Onderzoek naar fusie

Woningcorporatie Standvast Wonen en De Gemeenschap laten een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de meerwaarde van een fusie. Ook de opties intensief samenwerken en zelfstandig blijven worden onderzocht. Daarvoor tekenden de directeur- bestuurders samen met de voorzitters van beide raden (raad van toezicht van Standvast Wonen en de raad van commissarissen van De Gemeenschap) een intentieovereenkomst. Als het haalbaarheidsonderzoek tot positieve resultaten leidt, willen de corporaties begin 2019 fuseren.

Atrivé begeleidt het fusietraject voor de corporaties. Atrivé heeft een presentatie gegeven aan het Platform en en de huurdersorganisaties, waarbij is  toegelicht hoe het voorgenomen fusieproces zal gaan verlopen.

De huurdersorganisaties hebben in principe het vetorecht t.a.v. van wel of niet fuseren. De Huurdersorganisaties HOG (Huurdersorganisatie De Gemeenschap) HBS (Huurdersorganisatie StandvastWonen) Nijmegen, HBD (Huurdersorganisatie Druten) en HBB (Huurdersorganisatie Beuningen) zullen op basis van de Haalbaarheids Effect Rapportage al dan niet instemmen met een fusie. Het Platform HPSW (Platform) heeft deskundige voorlichting ingeschakeld via de Woonbond.

De Woningwet 2015 geeft huurdersorganisaties instemmingsrecht bij een fusie tussen corporaties. Huurdersorganisatie HBS zal in samenwerking met HOG, HBD en HBB de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek nauwgezet beoordelen en erop toezien dat een eventuele keuze voor een fusie geen nadelige gevolgen zal opleveren voor de huurders.